Az adatkezelés módja és a személyes adatok védelme a Prosper Szoftverház Kft-nél

1. A www.prosper.hu honlap

A www.prosper.hu honlapot a Prosper Szoftverház Kft. üzemelteti a célból, hogy a cég tevékenységével kapcsolatos információkat, adatokat publikáljon.

A honlap szerverének üzemeltetését az Arrabonet Kft. (székhely: 9022 Győr, Apáca u. 49. | e-mail: titkararrabonet.hu) végzi saját infrastruktúráján, cégünktől fizikailag elkülönült helyen.

Jelen dokumentumban tájékoztatjuk Önt a Prosper Szoftverház Kft. által a személyes adatok kezelése során alkalmazott gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az Ön joggyakorlásának módjáról.
A honlap böngészésével, bármilyen funkciójának használatával Ön elfogadja az ezen nyilatkozatban leírtakat és hozzájárul adatai cégünk által történő kezeléséhez. Ha nem ért egyet a nyilatkozat tartalmával, kérjük ne használja a honlapot és annak semmilyen funkcióját.

Az adatok kezelője: Prosper Szoftverház Kft.

A Prosper Szoftverház Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezeli.
A Prosper Szoftverház Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amit a honlapján közzétesz.

2. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A törvény fontosabb definíciói:

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Személyes adatok megadása, gyűjtése

A Prosper Szoftverház Kft. kezelésébe az alábbi módokon juthat az Ön személyes adata:

A honlap használatával Ön önkéntes hozzájárulásával megadhatja nevét, elérhetőségeit, egyéb adatait, ha a honlap funkcióját használva kapcsolatba kíván lépni velünk. Ezeket az adatokat az Ön engedélyével rögzítjük és kezeljük.

A Prosper Szoftverház Kft. kijelenti, hogy az Ön által az interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsággal és bizalmassággal kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

5. Cookie-k (sütik) használata

A honlap használata, böngészése során az Ön böngészője segítségével kis adatcsomagokat (cookie-kat, sütiket) helyezhetünk el az Ön készülékén. A cookie-k használata bevett gyakorlat napjaink internetezési kultúrájában. Egyéb, az Ön operációs rendszere, alkalmazásai által létrehozott, lementett adatok cégünktől függetlenek és nincs ráhatásunk a kezelésükre.

Kétféle cookie helyezhető el az Ön készülékén. Ezek a rövid időtartamú cookie-k (session cookies) és a hosszú időtartamú cookie-k (long term cookies). A rövid időtartalmú cookie-k addig léteznek, amíg az adott weboldalon tartózkodik; amikor bezárja a meglátogatott oldalt, ezek a cookie-k törlődnek. A hosszú időtartalmú cookie-k az oldal bezárása után is a készülékén maradnak, és legközelebb mikor meglátogatja az oldalt ezek információval szolgálhatnak a felkeresett weboldal számára. A cookie-k alkalmazásának céljáról a továbbiakban olvashat.

A cookie-k használatának céljai:

A honlap böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatásait használja, amelyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel. A Google Analytics olyan információkat szolgáltat Adatkezelő számára, melyek hasznosak lehetnek a weboldal fejlesztésében, felhasználói élmény fokozásában. Ez a szolgáltatás működésének céljából cookie-kat helyezhet el az Ön készülékén.

A Google Analytics adatvédelmi tájékoztatója itt látható: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található részletes felvilágosítás:  https://www.google.com/intl/hu/policies/

A Google Analytics cookie-k megőrzési idői:

CookieMegőrzési időMire használja a Google Analytics
_ga2 évUsed to distinguish users
_gid24 óraUsed to distinguish users
_gat1 percUsed to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager, this cookie will be named _dc_gtm_

A Google cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz és hirdetési azonosítókhoz társítva küldött felhasználói és eseményadatok megőrzési ideje (Google fiókbeli beállítás):  14 hónap

Az Adatkezelő Ügyfél-kommunikációs rendszere (Mantis) bizonyos, a működéshez szükséges adatokat cookie-kban tárol el az Ön gépén. A cookie-k megőrzési ideje:  lejáratig

Cookie-k (Sütik) engedélyezése, tiltása, törlése:

Böngészője segítségével lehetősége van a cookie-kat engedélyezni, letiltani, törölni. A legtöbb modern böngésző olyan lehetőséget is biztosít, amelynek segítségével bizonyos oldalaknak engedélyezheti, másoknak tilthatja a cookie-k elhelyezését. A beállítások további megismeréséhez keresse fel böngészőjének hivatalos weboldalát.

6. Toborzáshoz, álláshirdetésekhez kapcsolódó adatkezelés

A https://prosper.hu/ honlapon elérhető állásajánlat weblapon lehetőség van állásra jelentkezni.
Az adatok kezelője: Prosper Szoftverház Kft.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Prosper Szoftverház Kft-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

A kezelt adatok köre: Név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: A pályázat/jelentkezés benyújtásától számított egy év.

Az adatkezelés elmaradásának jogkövetkezménye: Az érintett nem tud jelentkezni az állásra.

Az adatok továbbítása adatfeldolgozóhoz: –

Az adatkezelés során profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.

Közös adatkezelés nem történik.

7. Adatok védelme, adatbiztonság

A Prosper Szoftverház Kft. a kezelésébe került adatokat megfelelő intézkedésekkel, jogosultsági rendszerek alkalmazásával védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, valamint az egyes adatkezeléseknél felsorolt Adatfeldolgozók érintett munkatársai férnek hozzá, feladataik ellátása érdekében.

A Prosper Szoftverház Kft. elkötelezetten ügyel arra, hogy az Ön, valamint minden ügyfele, partnere, honlap-látogatója személyes adatait még részben sem hozza nyilvánosságra, vagy teszi a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé. A Prosper Szoftverház Kft. minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz abból a célból, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

A Prosper Szoftverház Kft. nem vállal felelősséget és az adatkezelési szabályozásán kívüli esetként értelmezi azokat az eseteket, amikor Ön vagy bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet saját maga tesz közvetlen vagy közvetett módon elérhetővé személyes adatokat harmadik személyek számára – így pl. felhasználónév, jelszó vagy kód nem megfelelő kezeléséből adódóan -, akik azt jogellenes célra vagy jogellenes módon is felhasználhatják.

8. Az Ön saját adataival kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz való jog

A Prosper Szoftverház Kft. jelen tájékoztatóval biztosítja az érintettek személyes adatok kezelésével kapcsolatos tömör, érthető, világos és könnyen hozzáférhető tájékoztatását

Hozzáférési jog

Ön tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, kik kapták meg az adatait, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, ha az adatot nem az érintettől gyűjtötték, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal/profilalkotás ténye és módszere.
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adtakezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát bocsássa rendelkezésére. Minden további másolatért Adatkezelő ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben a kérelmet az érintett elektronikus úton nyújtotta be, az Adatkezelő az információkat e-mail-ben bocsátja a rendelkezésére, kivéve ha az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítését, kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben a

 • személyes adatok gyűjtésének/kezelésének oka megszűnt,
 • az érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor,
 • a személyes adatokat az uniós vagy tagállami jogszabály szerint törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos / történelmi kutatási / statisztikai célból,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő a törlésről tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás addig tart, míg Adatkezelő a személyes adatok pontosságát ellenőrzi,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintettnek jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás addig tart, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozására kerül sor, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, az Adatkezelő erről előzetesen tájékoztatja az érintettet. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja mindazokat, akikkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő ezen címzettekről tájékoztatja az érintettet.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat szabványos adatformátumban (pl. CSV, XML) megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdekű adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogérvényesítés módja

Ön és bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérheti a Prosper Szoftverház Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatban a fenti jogok érvényesítését a prosperprosper.hu email címre írt levéllel vagy postai úton a cég székhélyére küldött levélben.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Ön jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: